PUP Lubaczów

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Projekt systemowy Poddziałanie 6.1.3 pn. Więcej szans w powiecie lubaczowskim

 ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Projekt systemowy pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim”. Umowa ramowa na realizację Projektu została zawarta na okres od 28.01.2008 do 31.12.2014. W ramach zawartej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie co roku przedkłada do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań na każdy rok budżetowy.

 W 2014 roku, w ramach Projektu proponujemy następujące formy wsparcia skierowane do kobiet i mężczyzn:

 • Szkolenia (grupowe i indywidualne) – 67 osób,
 • Staże (umowy do 5 miesięcy, preferowane z zobowiązaniem zatrudnienia uczestnika stażu po jego zakończeniu) – 355 osób,
 • Prace interwencyjne (umowy o refundację do 6 miesięcy, u pracodawców prywatnych i w JST) – 100 osób,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 83 osoby,
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wsparcie kierowane do 18  mikro i 2 małych przedsiębiorców) – 20 osób. 

Kryteria dostępu:

Wsparcie kierowane jest do 625 osób bezrobotnych (313 kobiet i 312 mężczyzn), zarejestrowanych w PUP w Lubaczowie. Szczegółowe kryteria dostępu:

 • min. 90% do 31.12.2013r. nie było uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez PUP,
 • min. udział osób niepełnosprawnych  – 18 osób,
 • min. udział osób w wieku powyżej 50 roku życia  – 57 osób,
 • min. 50 % uczestników (313 os.) będą stanowić łącznie osoby powyżej 50 roku życia lub osoby młode poniżej 25 roku życia, w tym minimum 30% - 94 osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy.
 • wsparciem zostaną objęci wszyscy nauczyciele figurujący w rejestrze PUP, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r. i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 • dla osób w wieku 50+ na poziomie co najmniej 35%,
 • dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 20%,
 • dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup na poziomie co najmniej 45%. 

Na realizację projektu w 2014r. przyznano PUP dofinansowanie w kwocie 4 962 300,00zł. 

Do projektu będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby bezrobotne w wieku poniżej 25 roku życia, tzw. młodzież NEET,  osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne i ww. nauczyciele.

 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie nr 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie nr 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Projekt systemowy pt. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim”. Umowa ramowa na realizację Projektu została zawarta na okres od 28.01.2008 do 31.12.2013. W ramach zawartej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie co roku przedkłada do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań na każdy rok budżetowy.

 W 2013 roku, w ramach Projektu proponujemy następujące formy wsparcia skierowane do kobiet i mężczyzn:

 • Szkolenia (grupowe i indywidualne) – 40 osób,
 • Staże (preferowane z zobowiązaniem zatrudnienia uczestnika stażu po jego zakończeniu) – 190 osób,
 • Prace interwencyjne (wyłącznie u pracodawców prywatnych) – 30 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 64 osoby,
 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wsparcie kierowane wyłącznie do mikroprzedsiębiorców) – 12 osób,

Kryteria dostępu:

Wsparcie kierowane jest do 336 osób bezrobotnych (170 kobiet i 166 mężczyzn), zarejestrowanych w PUP w Lubaczowie, którzy do dnia 31.12.2012r. nie byli uczestnikami ww. projektu. W szczególności uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby bezrobotne, z których co najmniej 50% to osoby do 30 roku życia (168),
 • osoby niepełnosprawne (8 osób),
 • osoby w wieku 50+ (57 osób)
 • osoby wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Do projektu będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne.

Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie nr 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie nr 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Utworzono: 2013-02-28 12:32 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-02-07 13:54 Odwiedziny: 3544 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl