PUP Lubaczów

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo Pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na nastepujących zasadach:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości
 • jawności

Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy,
 • Realizacji krajowej oferty pracy,
 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy,
 • Podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym,
 • Podejmowaniu lub utrzynywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną,
 • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy,
 • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy.

Pośrednictwo pracy dla pracodawców

Jak złożyć krajową ofertę pracy:

Pracodawca, który korzysta z usług pośrednictwa pracy ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika. Aby zgłosić krajową ofertę pracy należy złożyć ją w formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ofertę można również nadesłać tradycyjną drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

O czym należy pamiętać:

 • Zgłaszając krajową ofertę pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub na przynależność związkową.
 • Krajowa oferta pracy może być zgłoszona tylko w jednym urzędzie pracy, wskazanym przez pracodawcę.
 • Każdy pracodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowj oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, a także poinformowania urzędu czy zgłosił ofertę w innym urzędzie pracy.
 • W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego o konieczniści uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, iż oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy mozna pobrać osobiście w urzędzie pracy lub z naszej strony internetowej

Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, mogą również liczyć na pomoc doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy. Doradcy, pomagając pracodawcom w doborze kadr mogą korzystać z testów psychologicznych – co jest szczególnie przydatne w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

UWAGA !!!
Dysponujemy bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy licencjonowanych pośredników pracy, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych.

Szczegółowe informacje

Tel. +48 16 632 08 51 wew. 287, 277, 280, 264, 285, 286

Ważniejsze linki:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 13.06.2013 r., poz. 674, z poźn. zm. ).  

 #propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Artur Kołodziej  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 287  
 Aneta Huk  Pośrednik pracy   16 632 13 86 w. 287  
Utworzono: 2012-08-02 08:43 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-06-20 14:35 Odwiedziny: 2980 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl