PUP Lubaczów

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Ubezpiecznie zdrowotne

 Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z przepisami prawnymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm. – dalej ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym), za osoby bezrobotne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Powiatowy Urząd Pracy, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 24 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym).

Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami ubezpieczonymi.

Ubezpieczony jest zobowiązany do poinformowania o nabyciu "własnego" tutułu ubezpieczenia członka rodziny w terminie 7 dni.

Jako członek rodziny ubezpieczone mogą być następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.)
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata  Kornaga specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 254   
Maria Krzych specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 256  
Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Renata Kornaga 2018-10-10 11:41 Odwiedziny: 3202 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl