PUP Lubaczów

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Przyznanie statusu poszukującego pracy

O status poszukującego pracy może ubiegać się:

 • obywatel polski poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;

 • cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej,
   • obywatel państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
   • obywatel państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
   • posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
   • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
   • ubiegający się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60),
   • któremy udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
   • cudzoziemiec - członek rodziny cudzoziemca, o których mowa w pkt 2 lit. a-c ustawy;
   • cudzoziemiec - członek rodziny obywatela poleskiego.


Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

 

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Renata Kornaga 2017-07-11 11:10 Odwiedziny: 3008 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl